Thông tin dự án:

  1. Hình ảnh thi công hội trường 

 2. Hình ảnh nghiệm thu công trình